Dječji vrtić 'Račići'
Nova Rača

Prema državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe i potrebama djece i roditelja program koji se provodi u dječjem vrtiću Račići je redoviti, 10 – satni program s djecom od treće godine života do polaska u osnovnu školu.

Cilj programa je, sukladno Nacionalnom kurikulumu za radni i predškolski odgoj i obrazovanje, osigurati uvjete za zadovoljavanje temeljnih prava djece, prava na odgoj i obrazovanje, u multidimenzionalnim, interaktivnim, dinamičnim i kontekstualnim procesima. Također, cilj je osigurati osobnu, emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit, osigurati najbolje moguće uvjete za zadovoljavanje njihovih potreba te podržavati i poticati sve aspekte razvoja djeteta.

Zadaće programa su poticanje i usmjerenje na kompetencije, koje su bitne za cjeloživotno učenje, jer dječji vrtić je mjesto u kojem će se svakom djetetu omogućiti optimalan i cjelovit razvoj, zadovoljavanje potreba i prava, te osnaživanje temeljnih kompetencija, sukladno odredbama Nacionalnog kurikuluma. Cjeloviti program možete pronaći ovdje.

Cjeloviti program možete pronaći ovdje.

2021 Copyright © Dječji vrtić „Račići“ Nova Rača